• Пошук по сайту
 • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Оголошено конкурс на посаду гендиректора КНП «Хмільницька центральна лікарня»

eye

392

24.11.2021 11:24

RSS

Відповідно до ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, розпорядження міського голови від 22.11.2021 р. №580-р «Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради», Хмільницька міська рада оголошує про початок прийому документів для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради.

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради (далі – Підприємство).

Юридичне та фактичне місцезнаходження: вул. Монастирська, буд. 71, м. Хмільник, Вінницька область, 22000.

Основні напрями діяльності підприємства:

 • створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній (платній) основі послуг первинної, вторинної/спеціалізованої (третинної/високоспеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, стоматологічної практики, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);
 • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності; проведення профілактичних оглядів;
 • виробництво лікарських засобів;
 • надання реабілітаційних послуг;
 • надання медико-соціальних послуг;
 • надання послуг паліативної терапії та хоспісної терапії;
 • проведення профілактичних медичних оглядів;
 • придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;
 • збір та зберігання донорської крові, зберігання та реалізація виготовлених з неї препаратів, компонентів;
 • надання платних медичних послуг фізичним та юридичним особам в тому числі, працівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності та членам їх сімей, застрахованим громадянам на підставі договорів з підприємствами, установами, організаціями, страховими компаніями у рамках чинного законодавства України;
 • організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
 • видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання);
 • видавництво учбової та монографічної літератури;
 • навчально-методична, науково-дослідницька робота;
 • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
 • здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу в т.ч. послуг з транспортування хворих, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства;
 • інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Інформація про фінансове забезпечення Підприємства зазначена у Додатку 7.

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватися до 08 грудня 2021 року (до 16: 00) у приймальні Хмільницької міської ради, що знаходиться за адресою: м. Хмільник, вул. Столярчука, 10.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 2-25-68

Вимоги до претендентів:

 – громадянство України;

– повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина»;

– вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Охорона здоров’я»;

стаж роботи за лікарською спеціальністю — не менше 10 років, та за фахом «Організація i управління охороною здоров’я» — не менше 7 років;

– вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);

– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

– високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

– план реформування підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань Підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

Перелік документів, що подаються особисто (надсилаються поштою конкурсній комісії) претендентом для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з Додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з Додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій формі та в електронному форматі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з Додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із Додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Умови оплати праці керівника Підприємства:

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівникові Підприємства нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, відповідно до постанови КМУ № 859 від 19.05.1999 р. «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств». Встановлення розміру премій та надбавок Керівникові Підприємства здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

Додаток 1 Заява про участь у конкурсі

Додаток 2 Згода на обробку персональних даних

Додаток 3 Попередження стосовно встановлених вимог та обмежень

Додаток 4 Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів

Додаток 5 Статут підприємства

Додаток 6 Структура підприємства

Додаток 7 Фінансовий план

Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради

  

 

 

Назад до розділу